BESTUUR

Voorzitter                                Marjolijn Houterman

Penningmeester                    Peter Hilhorst

Secretaris/ledenadm.           Karen Bierman - e-mail: secretaris.rsvv@gmail.com

Leden                                      Janet Schouten

                                                 Aron Wallega

 

 

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en loopt gelijk met de contributietermijn. Stilzwijgende verlenging vindt plaats, tenzij voor 1 juli schriftelijk wordt opgezegd bij het secretariaat. Ieder nieuw lid mag vrijblijvend twee keer aan een training meedoen. Hierna geeft de trainer een aanmeldings-/machtigingsformulier dat ingevuld ingeleverd moet worden bij het secretariaat. Natuurlijk kunt u zich ook gedurende het jaar aanmelden als nieuw lid. De contributie van tussentijds toetredende leden wordt naar rato berekend.

De contributie wordt geïnd in de maand oktober door middel van een éénmalige machtiging. Bij een ziekte langer dan 3 maanden kan op verzoek van het lid teruggave van de contributie verleend worden. Dit dient uiterlijk voor het eind van die derde maand gevraagd te zijn.

 

CONTRIBUTIE:

Jeugdleden  gym                                                                €   90,00

Leden volleybal dames + heren/ bodyfit / 55+ gym     € 130,00

Leden jeugdvolleybal                                                         € 105,00

 

Per jaar worden ongeveer 37 trainingen gegeven.

Deelnemen aan activiteiten geschiedt op eigen risico.

  

 

GROEPSINDELING

 

·   De groepen worden ingedeeld naar leeftijd; de indeling wordt vastgesteld door het bestuur.

·   Met het oog op een verantwoorde samenstelling van de groepen kan de groepsindeling gedurende het jaar      worden gewijzigd.

·   Als de groep de maximale grootte heeft bereikt, worden nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst gezet.

·   De wachtlijsten worden beheerd door de ledenadministratie.

·   Bij vragen kunt u zich wenden tot het bestuur.

·   Bij onvoldoende deelname kan het bestuur beslissen trainingen samen te voegen of op te heffen.

-   Als de groepen groot genoeg zijn om te kunnen splitsen, kan het bestuur tijdens het seizoen het rooster     

    aanpassen om een nieuwe jeugdgroep op de zaterdagochtend te realiseren.