Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en loopt gelijk met de contributietermijn. Stilzwijgende verlenging vindt plaats, tenzij voor 1 juli schriftelijk wordt opgezegd bij het secretariaat. Ieder nieuw lid mag vrijblijvend twee keer aan een training meedoen. Hierna geeft de trainer een aanmeldings-/machtigingsformulier dat ingevuld ingeleverd moet worden bij het secretariaat. Natuurlijk kunt u zich ook gedurende het jaar aanmelden als nieuw lid. De contributie van tussentijds toetredende leden wordt naar rato berekend. 

 

Deelnemen aan activiteiten geschiedt op eigen risico.

Contributie

Sportles Contributie per trimester (12 weken)
Gymlessen €38,33
Bodyfit en Fit&Strong €45
Volleybal volwassenen €50,83
Volleybal jeugd €26,25

Het sportseizoen bevat 36 lessen. De contributie wordt aan het eind van ieder trimester geïnd door middel van een éénmalige machtiging. Bij een ziekte langer dan 3 maanden kan op verzoek van het lid teruggave van de contributie verleend worden. Dit dient uiterlijk voor het eind van die derde maand gevraagd te zijn.

 

Per jaar worden ongeveer 36 trainingen gegeven.

Groepsindeling

  • De groepen worden ingedeeld naar leeftijd; de indeling wordt vastgesteld door het bestuur.
  • Met het oog op een verantwoorde samenstelling van de groepen kan de groepsindeling gedurende het jaar worden gewijzigd.
  • Als de groep de maximale grootte heeft bereikt, worden nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst gezet.
  • Bij vragen kunt u zich wenden tot het bestuur.
  • Bij onvoldoende deelname kan het bestuur beslissen trainingen samen te voegen of op te heffen.
  • Als de groepen groot genoeg zijn om te kunnen splitsen, kan het bestuur tijdens het seizoen het rooster     
  • Aanpassen om een nieuwe jeugdgroep op de zaterdagochtend te realiseren.